Steeds vaker wordt een digitale 3D kopie van de werkelijkheid gebruikt om de echte leefomgeving in beeld te brengen: een Digital Twin. Alles in deze digitale omgeving lijkt zoveel mogelijk op de echte stad of buurt.

Draagvlak

Met digitale kopieën van de echte wereld kan een gemeente haar inwoners beter betrekken bij het maken van plannen voor de wijk of het gebied waarin ze wonen. In plaats van een toelichting in tekst en enkele foto’s of illustraties, krijgen inwoners nu hun wijk of buurt direct voor zich in 3D. Bovendien kunnen verschillende scenario’s worden nagebootst en de gevolgen direct zichtbaar worden gemaakt.

Digital twin Soesterberg, provincie Utrecht

Afbeelding: digital twin Soesterberg, provincie Utrecht

Betere besluiten

Wateroverlast bij noodweer kan bijvoorbeeld worden nagebootst, waarna op verschillende manieren wordt geprobeerd om de wateroverlast te voorkomen of de gevolgen te verminderen. Inzicht in de consequenties van bepaalde keuzes draagt bij aan betere én snellere besluitvorming en het draagvlak hiervoor.

Samenwerking met partners

Digital twins worden vaak door bedrijven ontwikkeld en gebruikt voor het maken van (stedenbouwkundige) plannen. Met de innovatielijn Digital Twin kunnen ook kennisinstellingen en overheden hun (realtime) data en rekenmodellen op deze nieuwe manier beschikbaar stellen. Bovendien krijgen 3D visualisatie-instrumenten een bredere toepassing door additionele data- en scenarioanalyses.