Onze gezondheid wordt voor een belangrijk deel bepaald door omgevingsfactoren: waar we wonen en werken, wat we eten, in welke mate we worden blootgesteld aan luchtverontreiniging, welke sociale interacties we hebben en welke leefstijlkeuzes we maken. Deze factoren verklaren naar schatting voor zeventig procent het ontstaan van chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en kanker.

Tegen 2030 leeft meer dan 80% van de Nederlandse bevolking in een stedelijke omgeving. Voor de gezondheid en het welzijn van de mensen die er wonen, werken en recreëren, is het ontwikkelen en behouden van een gezonde leefomgeving dan ook van cruciaal belang. Een gezonde stedelijke leefomgeving levert bovendien een bijdrage aan actuele maatschappelijke vraagstukken, zoals de energietransitie en een veilige en duurzame voedselketen.

Datagedreven (evidence based) kennis is essentieel bij het ontwikkelen van grensverleggende stedelijke concepten. Het vraagt ook om een nieuwe manier van samenwerken. In de Data-en Kennishub Gezond Stedelijk Leven werken overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen én inwoners samen aan de ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde, praktische en concrete producten en diensten, die een positief effect hebben op de gezondheid van inwoners.

De organisaties binnen de hub brengen beleidsinstrumenten, innovatieve technologieën, data, infrastructurele planvorming en kennis over gedrag bijeen. Alle relevante informatie wordt met elkaar gedeeld en voor elkaar beschikbaar gemaakt, om zo een samenhangend pakket aan oplossingen te kunnen bieden. Met het platform wordt ook een community of practice opgebouwd; een lerende omgeving waar doorontwikkeling, opschaling en implementatie plaatsvindt.

Hiermee draagt de Data-en Kennishub Gezond Stedelijk Leven direct bij aan een duurzame economische ontwikkeling van Nederland.